• گذرگاه صدور گواهینامه دیجیتال
      • Issue certificate Hub
    • با کمک این گذرگاه کسب و کارهای مختلف می توانند با یک پیاده سازی از هر مرکز میانی دلخواه در سامانه یا برنامه ی خود گواهی امضای دیجیتال دریافت کنند و امکان امضای اسناد الکترونیک را به محصولات و خدمات خود فراهم نمایند.

      این محصل عمومی نبوده و فقط به کسب و کارها ارائه می شود و برای اطلاعات بیشتر باید با بخش فروش شرکت تماس بگیرید